כלכלה אורבנית

 בחינת הכדאיות להסבת בתי החולים לשימוש בגפ"מ בשי

  פיתוח החוף הדרומי באילת ובכלל זה הערכת כדאיות

עיריית ירושלים  בדיקת שימושים כלכליים כתוצאה מאו

 משרד השיכון הכנת תוכנית אב כלכלית ופרוגרמה למוד

פרוגרמות שנבחנו  רמת ארבל – הכנת פרוגרמה לישוב קה