מכרזים

 בחינת הכדאיות להסבת בתי החולים לשימוש בגפ"מ בשי

חברת הלוי דוויק הייתה אמונה על הכנת מכרז עבור החב

בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד – 1994, משרד

כתיבת מכרז בשיטת PFI למערכת אכיפה אלקטרונית אוטומט

במסגרת העבודה, חברת הלוי דוויק הכינה עבור סוכנות

בדצמבר 2013 התקבלה החלטת ממשלה ובה נקבע כי מניעת הת

במסגרת מתן שירותי כתיבת וליווי מכרזים לרשות שדות

בנובמבר 2013 אישרה ממשלת ישראל את המתווה להפרטת התע

בין הגופים שנעזרו בשירותינו: רשות השידור – כתיבה ו

חובת עריכת מכרזים פומביים חלה על רשויות מקומיות 

חברת הלוי דוויק מקיימת עבודה שוטפת מול משרד הרווח

הכנת מכרז מסגרת בתחומי הבינוי והתשתיות עבור המוע

חברת הלוי דוויק מתמחה בהכנת וליווי מכרזים עתירי כ