בדיקות היתכנות לקוגנרציה

 משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים 

חברת הלוי דוויק ליוותה את פרויקט הקמת מתקן קוגנרציה אזורי עבור מלונות ים המלח. במסגרת הפרויקט, ביצעה החברה בדיקת היתכנות מורכבת להקמת מתקני קוגנרציה באזור התיירות בים המלח תוך בחינת אפשרויות שונות לאספקת חשמל ומים קרים (ספיגה) לעשרות מלונות ולאור תכניות הפיתוח העתידיות. הבדיקה כללה התייחסות לתנאי האקלים, היבטים רגולטוריים וסטטוטוריים בשל ריבוי הצרכנים וכן כדאיות החלפת מתקני האנרגיה הקיימים במלונות באספקת מים קרים ממתקן הקוגנרציה.

 משרד הביטחון 

חברת הלוי דוויק מבצעת בדיקות היתכנות לקוגנרציה לעשרות בסיסי צה"ל, לרבות בדיקות מורכבות של שימוש חשמל לצריכה עצמית ושימוש בחום השיורי בטכנולוגיית ספיגה.

ועוד.