בדיקות היתכנות לקוגנרציה בבסיסי צה"ל חדשים עבור משרד הביטחון