הטמעת נושא השימוש בגז טבעי בישראל – רשות הגז הטבעי

חברת הלוי דוויק הייתה אחראית על פרויקט הדגל של רשות הגז הטבעי להטמעת ושיווק תחום הגז הטבעי בקרב צרכני רשת החלוקה הפוטנציאליים בישראל.

במסגרת הפרויקט בוצעו:

 בדיקות כלכליות הנדסיות לכדאיות הסבת מפעלים שונים לגז טבעי.

 כתיבת מדריך לגז הטבעי בישראל הכולל סקירה מקיפה על הנושא בהיבטים הנדסיים, משפטיים, סטטוטוריים, כלכליים ועוד.

 סקר ארצי של פוטנציאל הגז הטבעי הכולל למעלה מ – 3,000 צרכנים פוטנציאלים.

 ייזום כנסים בנושא הגז הטבעי – אזוריים וסקטוריאליים (תעשיינים, איגודים מקצועיים, צבא ועוד).