ליווי הסבת בתי חולים לגז טבעי – משרד הבריאות

.בימים אלו מלווה חברת הלוי דוויק פרויקט ענק להסבת 13 בתי חולים של משרד הבריאות לגז טבעי

:באחריותה של החברה ליזום ולקדם את שלבי הפרויקט, לרבות

.ביצוע בדיקות כדאיות כלכלית   

.בדיקת הסכמי החלוקה   

.כתיבת מכרז פומבי לבחירת ספקים וקבלנים ועוד