ליווי הקמת והפעלת רשתות חלוקה לגז טבעי בישראל – רשות הגז הטבעי

במסגרת ליווי המכרזים, חברת הלוי דוויק הייתה מעורבת במתן השירותים הבאים:

 הכנת מודלים כלכליים להסבה ותפעול של רשתות החלוקה, לרבות קביעת המודלים הפיננסיים של בעלי רישיונות החלוקה.

 הכנת וליווי 5 מכרזי החלוקה האזוריים.

 השתתפות בדיוני ועדת מכרזים.

 הכנת סקרי ביקושים לגז טבעי.

 ניתוח היקפי מערכת ההולכה באזורי החלוקה השונים בהיבטי אורך הצנרת, היקפי מתקני הפחתת הלחץ (PRMS) וכלל ההשקעות הנדרשות בכל        אזור.

 הכנת תכניות עסקיות ואומדנים להיקפי השקעות, הכנסות והוצאות. בדיקת התוכניות העסקיות וההנדסיות של המתמודדים.

 המלצות על ניקוד הצעות המתמודדים (איכות ומחיר). ליווי המו"מ והענקת הרישיונות לבעלי הרישיונות הזוכים.