מכרזי בינוי ותשתיות

הכנת מכרז מסגרת בתחומי הבינוי והתשתיות עבור המועצה האזורית מטה יהודה

במסגרת הפרויקט, חברת הלוי דוויק הייתה אמונה על התהליכים הבאים:

  • כתיבת מסמכי המכרז.
  • קביעת תנאי סף ומדדי איכות לבחירת הקבלנים.
  • קביעת מנגנוני חלוקת עבודה, טיפול בערבויות, קביעת סייגים לביצוע העבודה הקבלנית, תנאי התקשרות וכיו"ב.
  • עריכת מפרטים טכניים וכתבי כמויות, תוך הפגנת ידע מקיף בתחום ועמידה בלו"ז המאתגר בפרויקט מסוג זה.